Zaručujeme 100% legálnosť nami predávaného softvéru. Máme už viac ako 100 000 spokojných zákazníkov v celej Európe! Ďakujeme.

Prihlásiť sa

Správa účtu

Menu

Obchodné podmienky

Obchodní podmínky v PDF

RA Software s.r.o.

Nové Sady 2, Brno, 602 00, Česká republika

IČ: 048 85 414

DIČ: CZ04885414

www.vyhodny-software.sk

 

1. Identifikácia predávajúceho

1.1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI RA Software s.r.o. so sídlom Nové sady 988/2, 602 00

Brno, Česká republika identifikačné číslo: 04885414, zapísaná v Obchodnom registru Krajského súdu v Brne, spisová

značka: C 92399 pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese

www.vyhodny-software.sk 

 

2. Základné ustanovenia

2.1. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť RA Soft-

ware s.r.o.so sídlom Nové sady 988/2, 602 00 Brno, Česká republika, identifikačné číslo: 04885414, zapísaná v Ob-

chodnom registru Krajského súdu v Brne, spisová značka: C 92399, ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na

strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť spotrebiteľom alebo podnikateľom (ďalej len „kupujúci“).

2.2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej

obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupra-

vené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi

predpismi.

2.3. Podnikateľom sa rozumie:

2.3.1. osoba zapísaná v obchodnom registri,

2.3.2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

2.3.3. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

2.3.4. osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

2.4. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou me-

dzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia podľa českého právneho poriadku, najmä príslušnými ustanoveniami zák. č.

89/2012 Sb., českého občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade

akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

2.5. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí rekla-

mačný poriadok, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP

dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.

2.6. Kupujúci výslovne súhlasí s tím, že doručovanie dokumentov prebieha výlučne elektronickou formou, a to na e-mail

kupujúceho uvedený v jeho užívateľskom účte alebo pri objednávke. Adresa predávajúceho je info@vyhodny-software.sk.

2.7. Tieto VOP sú k dispozícii na internetových stránkach predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia

kupujúcim.

 

3. Predávané produkty

3.1. Produkty predávané predávajúcim sú zobrazené na webovej stránke www.vyhodny-software.sk a ide o software,

ktorý môže byť distribuovaný jak vo fyzickej, tak iba v elektronickej forme (ESD).

3.2. Všetky obrázky, ktoré sú na webe uvedené, majú ilustračný charakter.

 

4. Objednávkový proces

4.1. Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

4.1.1. prostredníctvom elektronického obchodu www.vyhodny-software.sk

4.1.2. emailom na info@vyhodny-software.sk;

4.1.3. telefonicky na tel. (00421) 0233 006 752.

4.2. Ako objednať prostredníctvom elektronického obchodu

4.2.1. Najskôr je nutné vybrať zvolený produkt, jeho variantu (ak je dostupná, napr. veľkosť, farbu, alebo si navoliť po-

žadované parametre produktu) a vložiť ho do elektronického košíka tlačidlom „Kúpiť“. Po vložení produktu do

košíka je možné pokračovať v nákupu, alebo prejsť do Košíka.

4.2.2. Košík má štyri kroky. V prvom kroku si zákazník kontroluje jeho obsah, môže upraviť množstvo produktov (ak je

dostupné) a prípadne vložiť zľavový kupón alebo darčekový poukaz, ak ho zákazník má k dispozícii.

4.2.3. V druhom kroku si zákazník volí spôsob dopravy a platby za tovar. Dostupné možnosti sú špecifikované v bode

10 a 11 týchto všeobecných obchodných podmienok.

4.2.4. V treťom kroku zákazník vyplňuje údaje potrebné pre doručenie tovaru, alebo sa môže prihlásiť ku svojmu uží-

vateľskému účtu a údaje potrebné pre doručenie budú vyplnené automaticky. Viac informácií k užívateľskému

účtu je popísané v bode 7 týchto všeobecných obchodných podmienok.

4.2.5. V štvrtom kroku sa nachádza rekapitulácia objednávky, potvrdenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

a odoslanie objednávky. Proces uzavretia zmluvy je popísaný v nasledujúcom bode týchto všeobecných ob-

chodných podmienok.

4.3. Zákazník odpovedá za dáta a ich správnosť zadané v priebehu objednávkového procesu. Ak tieto dáta nie sú presné

alebo pravdivé, musí zákazník kontaktovať predávajúceho na kontaktoch uvedených v bode 4.1.2 resp. 4.1.3., a to

bez zbytočného odkladu a ako náhle zákazník zistí, že dáta neodpovedajú skutočnosti.

4.4. Prevádzková doba

4.4.1. Objednávky cez internetový obchod predávajúceho: 24 hodín denne, 7 dní v týždni, objednávky cez e-mail a te-

lefón medzi 9. a 15. hodinou v pracovné dni.

  

5. Kúpna zmluva

5.1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na

stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim.

Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu potvrdzujúcim e-mailom na kupujúcim zadaný e-mail, na

vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Prílohou tohto potvrdenia je aktuálne znenie VOP predávajúceho.

Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe

zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod V. Objednávanie.

5.2. Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikate-

ľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky predávajúceho ku-

pujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom, a to na podnikateľom zadaný e-mail pri odosielaní objednávky.

5.3. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej

republiky a budú riešené súdmi podľa príslušných právnych predpisov.

5.4. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

5.5. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na do-

bu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným

stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchod-

ných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objed-

návky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

 

6. Doručovanie dokumentov

6.1. Kupujúci súhlasí s tým, že ako spôsob doručovania dokumentov môže byť použitá jeho e-mailová adresa uvedená

v jeho užívateľskom účte alebo v objednávke.

 

7. Užívateľský účet

7.1. Na základe registrácie kupujúceho na internetovej stránke predávajúceho môže kupujúci pristupovať do svojho užíva-

teľského rozhrania. Z tohto rozhrania môže objednávať tovar (ďalej ako užívateľský účet). Objednávať tovar užívateľ

môže aj bez založenia užívateľského účtu.

7.2. Pri registrácii na internetovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky

údaje. Tieto údaje je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Predávajúcim sú údaje uvedené v užívateľ-

skom účte považované za správne.

7.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovať mlčanli-

vosť ohľadom týchto informácií, ktoré umožňujú prístup k užívateľovmu účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť vyu-

žívanie užívateľského účtu tretím osobám.

7.4. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky

nevyužíva či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

7.5. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na údržbu

hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, alebo jeho partnerov.

 

8. Ceny

8.1. Všetky ceny sú zmluvné. V internetovom obchode sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane

DPH, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod.

8.2. Pôvodná cena znamená cenu tovaru, za ktorú sa predmetný tovar bežne predáva na trhu (údaje k 1. 5. 2015).

8.3. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním ob-

jednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej

prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutoč-

nosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

 

9. Záručné podmienky

9.1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.

9.2. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

9.3. Kupujúcim, ktorí sú spotrebiteľmi, dáva Predávajúci 24 mesačnú záruku na produkt.

9.4. Kupujúcim, ktorí nie sú spotrebiteľom, ponúka Predávajúci 6 mesiacov záruky na produkt, ale vyhradzuje si právo

odmietnuť plnenie.

 

10. Platobné podmienky

10.1. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

10.1.1. platba vopred bankovým prevodom (alebo platobná brána PayU),

10.1.2. platba cez internetové rozhranie banky (banky, platobnou kartou on-line, platobná brána PayU),

10.1.3. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),

10.2. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci

prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

10.3. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 

11. Dodacie podmienky

11.1. Zasielanie prepravnou službou - GLS:

11.1.1. Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou. Podmienkou je odoslanie objednávky a jej vyfaktu-

rovanie do 11:00 hod. Prepravca garantuje doručenie zásielky kamkoľvek do SR do 48 hodín. Cena prepravy

sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky, ktorý je k dispozícii na webovej stránke www.vyhodny-

software.sk.

11.1.2. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný),

aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť

pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa objednávky. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie

zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ tak-

to poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom

protokole prepravcu.

11.1.3. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@vyhodny-

software.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo po-

štou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupu-

júceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúp-

nou zmluvou.

11.2. U software, ktorý je distribuovaný elektronickou formou (ESD), je tovar odosielaný do 48 hodín po obdŕžaniu platby,

a to prostredníctvom e-mailu na e-mail Užívateľa, ktorý je uvedený v jeho užívateľskom účte alebo v objednávke.

11.3. U software, ktorý je distribuovaný elektronickou formou (ESD), nie je možné zaslať na dobierku.

11.4. Tovar nie je možné odobrať osobne.

11.5. Ak bude kupujúci trvať na inej forme doručenia ako ponúka predávajúci, po dohode je takéto dodanie možné, náklady

v tomto prípade nesie plnou váhou kupujúci.

11.6. V prípade, ak je z dôvodov zavinených kupujúcim nutné tovar doručovať opakovane alebo iným, ako vopred dohod-

nutým spôsobom, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným alebo iným doručovaním tovaru predá-

vajúcemu.

 

12. Odstúpenie od zmluvy

12.1. Odstúpenie od zmluvykupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

12.1.1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zá-

kon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalen-

dárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby

bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade,

ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúce-

ho.

12.1.2. Ak kupujúci zašle predávajúcemu informáciu o odstúpení od zmluvy, je povinný mu do 30tich dní zaslať späť

produkt s kompletnou dokumentáciou do 30 dní od zaslania tejto informácie.

12.1.3. Predávajúci však pre spotrebiteľov ponúka pridanú možnosť vrátiť tovar aj nad rámec 14ti dňovej zákonnej

lehoty, a to do 30tich dní od prevzatia tovaru. V tejto nadštandardnej lehote musí k uplatneniu práva odstúpenia

od zmluvy kupujúci dodržať nižšie uvedený postup a všetky odporučené pravidla uvedené k zákonnému odstú-

peniu od zmluvy v lehote 14tich dní sa pre odstúpenie v nadštandardnej 30dňovej lehote stávajú povinnými

podmienkami k využitiu tejto možnosti.

12.1.4. V oboch prípadoch je potrebné zaslať späť tiež Prehlásenie (ako prílohu k odstúpeniu). Prehlásenie je do-

stupné na webových stránkach Predávajúceho. Toto prehlásenie je súčasť dokumentácie k produktu a ak nie je

Predávajúcemu doručené spolu s vracaným tovarom, spôsobuje jeho kompletné znehodnotenie.

12.1.5. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ

možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar

nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súla-

de s § 458 ods 1 obč. Z – napríklad pri neobdŕžaní Prehlásenia).

12.1.6. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 30 dní od doručenia ozná-

menia o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to formou prevodu na účet. Inakšie zaslanie peňazí nie je možné.

12.1.7. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi

predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od

zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisia-

ce poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné

obohatenie kupujúceho.

12.1.8. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie

zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do

30 dní od odstúpenia od zmluvy.

12.1.9. Náklady na vrátenie produktu nesie spotrebiteľ, najvyššia čiastka za dopravu by nemala presiahnuť 8 EUR.

12.2. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

12.2.1. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej

zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je

zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar

vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vznik-

nuté náklady.

12.2.2. Pre kupujúceho, ktorý je podnikateľom, platí zákonná lehota pre odstúpenie od zmluvy, teda 14 dní od zakú-

pení tovaru a nie teda nadštandardná lehota 30tich dní, ktorá je poskytovaná iba koncovým spotrebiteľom.

12.3. Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:

12.3.1. RA Software s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, Česká republika

 

13. Ochrana osobných údajov

13.1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujú-

cim, marketingových akcií predávajúceho a môžu byť poskytnuté tretej osobe napr. situácie súvisiacej s distribúciou

či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania) a tiež obchodnýcm

a zmluvným partnerom spoločnosti. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach,

najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súk-

romného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajú-

cemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a

uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., O ochrane

osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spra-

covanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové

účely predávajúceho (najmä pre zasielanie obchodných oznámení, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia

nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade po-

važuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach predávajúceho.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktné-

ho formulára vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných práv k

týmto údajom.

13.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na internetovskej stránke možné

urobiť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, aj keď by nedochádzalo k ukladaní tzv. cookies na počítač ku-

pujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

14. Práva z chybného plnenia

14.1. Predávajúci je zodpovedný za to, že produkt v dobe jeho dodania nemá chyby, ktoré by bránili jeho použitiu (naprí-

klad dodanie inej verzie programu, než ktorá bola Kupujúcim objednaná).

14.2. Ak kupujúci zistí, že je produkt chybný, musí bez zdržania kontaktovať predávajúceho, najneskôr do 2 mesiacov od

tohto zistenia. Pravidlá pre chybné plnenie sa použijú najneskôr do 6 mesiacov od doručenia produktu, v opačnom

prípade nesie zodpovednosť za chybné plnenie Kupujúci.

 

15. Informácie riešení sporov

15.1. Spory zo zmlúv sú vo väčšine riešené obratom prostredníctvom e-mailov na adresu info@vyhodny-software.sk alebo

po telefónne na čísle (+421) 0233 006 752 v dobe prevádzky zákazníckej podpory, ktorá je uvedená na webovej

stránke www.vyhodny-software.sk.

15.2. Informácie o alternatívnom riešení sporov

15.2.1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 391/2015 Zb., právo ob-

rátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil

jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

15.2.2. Kupujúci ktorý je spotrebiteľom, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu al-

ternatívneho riešenia sporu, ak predávajúci na žiadosť, uvedenú vyššie odpovedal zamietavo, alebo na ňu ne-

odpovedal do 30 dní od doručenia žiadosti.

15.2.3. Subjektom alternatívneho riešenia sporov vyplývajúcich z kúpnych zmlúv na ktoré sa vzťahujú tieto obchod-

né podmienky je Slovenská obchodná inšpekcia, IČO: 17331927, sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava, ad-

resa na podávanie elektronických podaní ars@soi.sk.

 

16. Záverečné ustanovenia

16.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 8. 7. 2016. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť

VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

V Brne dňa 8. 7. 2016

 

     RA Software s.r.o.

                                                                                                                                                        www.vyhodny-software.sk

 

 

Obchodné podmienky v PDF 

Formulár pre odstúpenie od zmluvy

Prehlásenie k odstúpeniu

Kontaktujte nás

 

Položka bola pridaná košíka