Zaručujeme 100% legálnosť nami predávaného softvéru. Máme už viac ako 100 000 spokojných zákazníkov v celej Európe! Ďakujeme.

Prihlásiť sa

Správa účtu

Menu

Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie k softvérovým licenciám

„Zásada vyčerpania“ platí pre všetky prvý raz predané programy.

V rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-128/11, UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp., zo dňa 3. júla 2012 je mimo iného výslovne uvedené, že: „…podľa ustálenej judikatúry z požiadavkou na jednotné uplatňovanie únijného práva a požiadavkou zásady rovnosti vyplýva, že znenie ustanovenia únijného práva, ktoré výslovne neodkazuje na právo členských štátov za účelom vymedzenia svojho zmyslu a dosahu, musí byť spravidla vykladané autonómnym a jednotným spôsobom v celej Únii (viz najmä rozsudky zo dňa 16. júla 2009, Infopaq International, C-5/08, Sb. rozh. s. I-6569, bod 27; zo dňa 18. Októbra 2011, Brüstle, C-34/10, doteraz nezverejnený v Zbierke rozhodnutí, bod 25, ako aj i zo dňa 26. apríla 2012, DR a TV2 Danmark, C-510/10, doteraz nezverejnený v Zbierke rozhodnutí, bod 33). Podstatou prvej a tretej otázky predkladajúceho súdu je, či a za akých podmienok nadobúdateľ takýchto „použitých“ licencií k počítačovým programom, ako sú licencie predávané spoločnosťou UsedSoft, môže byť v dôsledku vyčerpania práva na rozširovanie stanoveného v čl. 4 odst. 2 smernice 2009/24 považovaný za „oprávneného nadobúdateľa“ v zmysle čl. 5 odst. 1 smernice 2009/24, ktorý má v súlade s naposledy uvedeným ustanovením právo na rozmnoženie dotknutého počítačového programu, aby mohol uvedený program používať spôsobom, ku ktorému je určený...


... Ďalej je treba pripomenúť, že právo nositeľa autorského práva na rozširovaní sa v súlade s čl. 4 odst. 2 smernice 2009/24 vyčerpá prvým predajom akejkoľvek rozmnoženiny, či už hmotné či nehmotné, jeho počítačového programu v Únii prevedeným týmto nositeľom práva alebo s jeho povolením. Z toho vyplýva, že podľa tohto ustanovenia a bez ohľadu na existenciu zmluvných dohovorov zakazujúcich následný prevod už nemôže nositeľ dotknutého práva brániť ďalšiemu predaju tejto rozmnoženiny...


... Keďže nositeľ autorského práva nemôže brániť ďalšiemu predaju rozmnoženiny počítačového programu, vo vzťahu ku ktorej je právo uvedeného nositeľa na rozširovanie vyčerpané podľa čl. 4 odst. 2 smernice 2009/24, je treba mať za to, že druhý nadobúdateľ tejto rozmnoženiny, ako i každý následný nadobúdateľ predstavuje jej „oprávneného nadobúdateľa“ v zmysle čl. 5 odst. 1 smernice 2009/24. V prípade ďalšieho predaja rozmnoženiny počítačového programu jej prvým nadobúdateľom a teda bude nový nadobúdateľ môcť v súlade s čl. 5 odst. 1 smernice 2009/24 do svojho počítača stiahnuť rozmnoženinu, ktorá mu bola predaná prvým nadobúdateľom. Na také stiahnutie musí byť nazerané ako na nevyhnutné rozmnoženie počítačového programu, ktoré má tomuto novému nadobúdateľovi umožniť užívať tento program spôsobom, ku ktorému je určený…“

 

Citované rozhodnutie je tiež uverejnené v českom jazyku na webových stránkách Judiktury Súdneho dvora.

 

Záväznosť výkladu práva Európskej únie Súdnym dvorom Európskej únie v jednaní o predbežnej otázke vyplýva z čl. 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorá je pro Slovenskú republiku záväzná.

Otázky súvisiace s vyčerpaním práv na rozširovanie boli potvrdené už skoršie v rámci rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-41/04 - Levob Verzekeringen BV and OV Bank NV v Staatssecretaris van Financiën (body 43-45 tohto rozhodnutia). Vyššie uvedené nedávne rozhodnute Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-128/11, UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp., zo dňa 3. júla 2012, je potom v predmetnej oblasti zásadne (toto rozhodnutie je možné označiť za prelomové, pretože vyčerpanie práv sa vzťahuje nielen na predaj hmotnej rozmnoženiny, ale tiež na predaj rozmnoženiny nehmotnej), pričom toto rozhodnutie, ako už vyššie citované, výslovne uvádza, že v prípade vyčerpania práv, nehľadiac na existenciu zmluvných ujednaní zakazujúcich nasledný prevod už nemôže nositeľ dotknutého práva brániť ďalšiemu predaju tejto rozmnoženiny“.

 

Z vyššie uvedeného je teda zrejmé, že osoby, organizácie, firmy, ktoré zakúpili alebo sa rozhodnú zakúpiť rozmnoženiny počítačových programov, sú oprávnené tento softvér užívať (nainštalovať a prevádzkovať), a to bez ohľadu na to, že im to nositelia autorských práv nepovolili, pretože im to dovoľuje priamo autorský zákon.

Tlačová správa k stiahnutiu (PDF, v českom jazyku)Za správnosť vyjadrenia Jakub Končinský,

konateľ spoločnosti RA Software s.r.o. a Výhodný Software, bojovník za slobodné a prirodzené obchodovánie s nevyužitým softvérom.


4.7.2012 – Rozsudok vo veci UsedSoft vs. Oracle (v českom jazyku): Soudní dvůr EU vynesl zajímavý rozsudek ve věci UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp. (C 128/11), jehož obsahem je právní výklad institutu vyčerpání práv k rozmnoženině počítačového programu. Této problematice (možnosti využití software „z druhé ruky“) jsme se blíže věnovali v tomto našem příspěvku. Soudní dvůr EU názory uvedené v našem článku nejen potvrdil, ale interpretaci institutu vyčerpání překvapivě rozšířil i na určité případy, kdy je rozmnoženina počítačového programu zhotovena stažením s internetu.

Článok publikovaný vo spolupráci s Mašek, Kočí, Aujezdský, e-Advokacie (pôvodne publikovaný na serveru LUPA.cz)


 


RA Software s.r.o., respektíve jej značka Výhodný Software, je spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je obchodovanie s nepoužívanými licenciami koncovým zákazníkom a je naviazaná na takzvaného "software broker"-a, pôsobiaceho na uzatvorenej licenčnej burze, kde sa s jednotlivými licenciami (OEM, PKC, MLK, krabice) a objemovými (volume) licenciami (Open, Select, EA) obchoduje už viac ako 10 rokov. Skupina našich partnerských firiem disponuje širokým okruhom spolupracovníkov, ktorí sú expertmi v oblasti licencovania softvérových produktov spoločnosti Microsoft, a pôsobí vo viacerých krajinách.

Cieľom spoločnosti je nielen obchodovanie s nevyužívanými licenciami, resp. dodanie chýbajúceho počtu licencií za výrazne nižšie ceny oproti novému softvéru. Významnou úlohou je i realizácia objektívneho poradenstva pre klientov s cieľom vytvorenia hospodárneho licenčného portfólia, pretože väčšina firiem (pre chýbajúci sekundárny trh) nemohla doteraz ani premýšľať o predaji svojich nepoužívaných licencií, resp. ich nákupu od iných užívateľských spoločností.

 

Kontaktujte nás

 

Položka bola pridaná košíka