Zaručujeme 100% legálnosť nami predávaného softvéru. Máme už viac ako 100 000 spokojných zákazníkov v celej Európe! Ďakujeme.

Prihlásiť sa

Správa účtu

Menu

Poznajte druhotný softvér

„Nakupujte s dôvtipom. Šetrite.“ To je nové motto spoločnosti Výhodný Software, ktorá prináša do Slovenskej republiky ako prvá možnosť obchodovať so softvérom.

Ešte donedávna sa väčšina z nás pozerala na nákup softvérových licencií ako na stále sa opakujúci jednosmerný úkon, kedy sme si za cenníkovú cenu kúpili softvérové licencie v ich najaktuálnejších verziách aj napriek tomu, že tieto najnovšie verzie nie vždy zodpovedali našej skutočnej potrebe a cena tiež nie vždy vyhovovala finančnému rozpočtu našej firmy alebo domácnosti.

Nový trend prístupu k verejným objednávkam softvérových licencií priniesol na európsky trh možnosť obchodovať s nevyužívanými (druhotnými) softvérovými licenciami veľkých výrobcov (Microsoft, Adobe, Oracle, SAP, …). Vďaka rozhodnutiu Súdneho dvora Európskej únie z 3. júla 2012 je možné obchodovať už aj so softvérovými licenciami v nehmotnej podobe (teda bez hmotných nosičov – CD / DVD). Toto súdne rozhodnutie predstavuje výrazný míľnik v oblasti informatiky, pretože stanoví, že právna istota pre zákazníkov druhotných softwarových licencií je plne zaistená a výrobcovia nemôžu svojim zákazníkom zakázať, aby predávali svoje nadbytočné softvérové licencie, pričom rozhodnutie platí i pre OEM softvéry. Toto súdne rozhodnutie teda mení takmer všetky doterajšie pravidlá hry na poli Európskej únie.

V praxi to znamená, že i napriek tomu, že väčšina z nás má hlboko zakorenený názor, že OEM licencie sú viazané s hardvérom a v žiadnom prípade nie je možné ich samostatne predať alebo kúpiť, je táto forma obchodovania dokonca i s OEM licenciami legálna a výrobcovia softvéru nesmú klásť žiadne prekážky pri predaji (prevode) i takej softvérovej licencie. Vzhľadom na platnú legislatívu sú preto i ty pasáže licenčných zmlúv, ktoré obsahujú prípadný zákaz ďalšieho predaja OEM licencií, neplatné.

Povinnosť získať súhlas výrobcu na prevod celkom zaniká, pretože výrobca po rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie nemôže povedať "NIE", dokonca prevod ani nemôže zakázať. A to ani vtedy, keď licenčná zmluva výslovne zakazuje ďalší prevod. Týmto Súdny dvor Európskej únie opäť upozorňuje výrobcu na to, že právo stojí nad ich zmluvami. Nedáva priestor tomu, aby výrobcovia prostredníctvom svojich zmlúv obchádzali právo Európskej únie a dostali sa na jednotlivých trhoch do takej mocenskej pozície, kedy by okliešťovali práva zákazníkov sledujúc svoje vlastné ciele.

Ohľadom prevodu OEM licencií prebiehala v Česku, na rozdiel od iných európskych štátov, diskusia ohľadom možnosti "prenosu" OEM licencií (napr. pri vyraďovaní hardvéru), resp. možnosti odpredať zvlášť OEM licenciu a zvlášť použitý hardvér (s nejasným výsledkom). I túto diskusiu súdne rozhodnutí s konečnou platnosťou ukončilo v prospech zákazníkov a v prospech trhu s voľným obchodovaním nepoužívaných softvérových licencií. Súd dokonca prehlásil, že oproti súčasným pravidlám - kedy bolo možné predať len zhmotnenú licenciu (certifikát pravosti a odpovedajúci nosič CD / DVD) si odteraz môže zákazník vyrobiť dátový nosič (tzv. záložnú kópiu) sám a tak na základe "doktríny vyčerpania práv" ("exhausting rule") nie je pre ďalší predaj licencie potrebný originálny dátový nosič od výrobca softvéru. Čiže sa takmer všetok softvér stáva prenositeľným.

Hlavnou myšlienkou je, aby užívateľ využíval len toľko softvérových licencií, koľko naozaj potrebuje a to v takých verziách, ktoré odpovedajú skutočným potrebám daného užívateľa. Nie vždy je nutné nakupovať najnovšie dostupné verzie softvéru, ale bežní predajcovia staršie verzie ponúknuť nedokážu. Preto sa kupujú stále najnovšie verzie softvéru, ale veľmi často z dôvodu zachovania bezpečnosti a homogenity prostredia sú tieto najnovšie verzie downgradované na takúto nižšiu verziu, ktorá zodpovedá skutočnej potrebe firmy (užívateľa).

 

Ponúkame nielen ty novšie, ale i staršie verzie softvéru za podstatne výhodnejších cenových podmienok. Ponuka služieb zahrňuje nielen možnosť nákupu výrazne lacnejších softvérových licencií v takých verziách, aké firma alebo užívateľ práve potrebuje, ale je možné licencie, ktoré firma už nevyužíva, ponúknuť k predaju, vďaka čomu je možné rekapitalizovať finančné prostriedky viazané v už nakúpenom softvéru.


Jednoducho povedané, i zo softvéru, ktorý už nepoužívate (vzhľadom k zmene softvéru, znížení počtu zamestnancov (počítačov), opustenie oblasti podnikania alebo z iných dôvodov) a nachádza sa vo Vašom prebytku, je možné získať časť obstarávacích nákladov spať. Platí to nielen pre krabicový softvér alebo Volume Licencie verzie softvéru, ale ako bolo zmienené vyššie, je tento model obchodovania možné uplatniť i na OEM licencie softvéru.

Obchodovanie s nepoužívanými licenciami je v Slovenskej republike síce pomerne novým konceptom, ale na európskom trhu je tento spôsob obchodovania s licenciami zabehnutý už viac ako 10 rokov a rozhodnutie najvyššieho súdu na európskej úrovni, ktoré je záväzne pre Slovenskú republiku, potvrdzuje s konečnou platnosťou, že táto forma obchodovania dokonca i s OEM licenciami je legálna a výrobcovia softvéru nesmú klásť žiadne prekážky pri predaji nadbytočných softvérových licencií.


Pri rozhodovaní o kúpe potrebnej softvérovej licencie je dôležité si uvedomiť, že relicencovaný softvér nepodlieha žiadnemu opotrebeniu, vždy získavate softvér s jeho pôvodnou funkcionalitou, totožný výrobok so všetkými súčasťami, rovnako ako primárny užívateľ s úsporou až 50 % nákladov oproti nákupu primárneho softvéru. Dokonca i v prípade väčších spoločností, ktoré obstarávajú softvérové licencie formou Enterprise Agreementu (EA), je veľmi často nutné zaistiť (dokladovať) k takej zmluve odpovedajúci počet podkladových licencií. I napriek tomu, že napríklad Windows XP už dávno nie sú v ponuke bežných predajcov softvérových licencií, môže byť táto verzia operačného systému použitá ako podkladová licencia pre aktuálnu zmluvu EA.


Podľa posledných dostupných štatistík je miera používania nelegálneho softvéru v Slovenskej republike stále vysoká (37%) a vykazuje len veľmi pozvoľný pokles. Formou nákupu druhotných licencií je možné skutočne minimalizovať náklady na legalizáciu softvéru. Výrobcovia síce ponúkajú softvér v rôznych komplikovaných licenčných konštrukciách, ktoré ponúkajú možnosti na realizáciu úspory, tieto pravidlá je ale treba dokonale poznať, aby sa dostavil požadovaný efekt.


Druhotný softvér alebo nový?
Tabuľka uvádza prostredníctvom dvoch typických príkladov mieru možných úspor:

Komerčný softvér Druhotný software (€) Nový software (€) Úspora (%)
Microsoft Windows XP Professional 51 110,00 54
Microsoft Windows 7 Professional 71 172,43 59


Výsledky
Prieskum sme zhrnuli do nasledujúcich zistení. Len 36% respondentov vie, že existuje možnosť odkupu softvérových licenicí. Až 64% nevedela, že existuje taká možnosť. Druhotné softvérové licencie využíva vo svojej firme zatiaľ len 3% respondentov. Väčšina (87%) tieto licencie nevyužíva a 10% nevie, aké licencie využívajú. O tom, že môžu predať svoje nadbytočné softvérové licencie a získať tak späť časť investovaných nákladov, vie až 40% respondentov. Ostávajúcich 60% o tom nevedela.

Tlačová správa k stiahnutiu (PDF, v českom jazyku)

Zmeňte zažitý prístup k nákupu potrebných softvérových licencií. Ušetríte až 50 % nákladov, získate totožný výrobok.


RA Software s.r.o., respektíve jej značka Výhodný Software, je spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je obchodovanie s nepoužívanými licenciami koncovým zákazníkom a je naviazaná na takzvaného "software broker"-a, pôsobiaceho na uzatvorenej licenčnej burze, kde sa s jednotlivými licenciami (OEM, PKC, MLK, krabice) a objemovými (volume) licenciami (Open, Select, EA) obchoduje už viac ako 10 rokov. Skupina našich partnerských firiem disponuje širokým okruhom spolupracovníkov, ktorí sú expertmi v oblasti licencovania softvérových produktov spoločnosti Microsoft, a pôsobí vo viacerých krajinách.

Cieľom spoločnosti je nielen obchodovanie s nevyužívanými licenciami, resp. dodanie chýbajúceho počtu licencií za výrazne nižšie ceny oproti novému softvéru. Významnou úlohou je i realizácia objektívneho poradenstva pre klientov s cieľom vytvorenia hospodárneho licenčného portfólia, pretože väčšina firiem (pre chýbajúci sekundárny trh) nemohla doteraz ani premýšľať o predaji svojich nepoužívaných licencií, resp. ich nákupu od iných užívateľských spoločností.

 

Kontaktujte nás

 

Položka bola pridaná košíka